EG INVEST Logo

OP PIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je hlavním programem pro podporu českých firem a podnikatelů v programovém období 2014 – 2020. Finanční prostředky z něj mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tento operační program připraveno celkem 4 331 mil. EUR, v přepočtu cca 110 mld. Kč.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na zvýšení inovační výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Dále podporuje aktivity vedoucí ke snižování energetické náročnosti podnikatelského sektoru, činnosti směřující ke zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, rozvoj distribučních sítí a uplatnění nových technologií v energetice.

Řídícím orgánem OP PIK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Agentura pro podnikání a inovace (API) plní roli zprostředkujícího subjektu.

Prioritní osy OP PIK:

PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových,technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

PO 5 Technická pomoc

 

© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: