EG INVEST Logo

Program ICT a sdílené služby

Shrnutí programu

Program je zaměřen na tvorbu nových ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb a budování a modernizaci datových center.

Na co lze žádat

 • Tvorba nových IS/ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.
 • Zřizování a provoz center sdílených služeb.
 • Budování a modernizace datových center.

Na co nelze žádat

 • Centra pro implementaci ICT.
 • Centra zákaznické podpory.
 • Telehousing.
 • Služby web-hostingu.
 • Telekomunikační služby.
 • Služby center oprav high-tech výrobků a technologií.
 • Služby call center, agentur práce, zprostředkovatelských agentur, školících středisek, služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn v provozovně zákazníka.
 • Aktivity směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, lázně, restaurace atp.).

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru (aktivita ICT řešení a Datová centra):

 • Přidaná hodnota MSP.
 • Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích.
 • Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy.

b) Povinné k výběru (aktivita Centra sdílených služeb):

 • Přidaná hodnota MSP.
 • Nová a zmodernizovaná IT centra.
 • Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy.

c) Povinné k naplnění (aktivita ICT řešení):

 • Počet pořízených informačních systémů.

d) Povinné k naplnění (aktivita Datová centra):

 • Nová a zmodernizovaná IT centra.

e) Povinné k naplnění (aktivita Centra sdílených služeb):

 • Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích.

Kdo může žádat

 • Malé, střední a velké podniky

Výše dotace a oprávněné výdaje

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje pro podporované aktivity Tvorba nových ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb jsou:

 • Osobní náklady, nájemné, služby expertů.
 • Hardware , software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis.

Za způsobilé výdaje pro podporovanou aktivitu Budování a modernizace datových center:

 • Pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.

Finanční kritéria:

 • Plánovaná alokace výzvy – 1 500 000 000 Kč.
 • Forma podpory - dotace.
 • Minimální výše dotace - 1 mil. Kč.
 • Maximální výše dotace - 200 mil. Kč.
 • Intenzita podpory - malý podnik 45 %, střední podnik 35 %, velký podnik – 25 %.
 • Velkým podnikům může být přiznáno max. 20 % alokace každé jednotlivé výzvy.

Specifika a omezení

Cílové území:

 • Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 • Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice („ITI“) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedených schválených integrovaných strategií (pro účely dalšího sledování ze strany Řídícího orgánu OP PIK). V případě podporovaných aktivit

Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb je příjemce dotace povinen vytvořit následující minimální počet nových pracovních míst:

Tvorba nových ICT řešení:

 • Malý podnik – 2 pracovní místa
 • Střední podnik – 3 pracovní místa
 • Velký podnik – 4 pracovní místa

Zřizování a provoz center sdílených služeb:

 • Malý podnik – 10 pracovních míst
 • Střední podnik – 20 pracovních míst
 • Velký podnik – 40 pracovních míst
 
© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: