EG INVEST Logo

Program Aplikace

Shrnutí programu

Program je zaměřen na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, včetně účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje. Žadateli jsou podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Na co lze žádat

 • Realizace průmyslového výzkumu1 a experimentálního vývoje2, včetně účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje prostřednictvím sítě IraSME.
 • Na co nelze žádat zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center.
 • Základní výzkum.
 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí, a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.
 • Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.
 • Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru:

 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech
 • Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy
 • Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi
 • Počet výzkumných organizací spolupracujících s firmami

b) Povinné k naplnění:

 • Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu

Kdo může žádat

 • Podnikatelský subjekt
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí3
 • Žádost mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí.

Výše dotace a oprávněné výdaje

Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 1 mil. Kč, maximální příspěvek je 100 mil. Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány tyto náklady:

 • Osobní náklady: mzdy a pojistné výzkumných pracovníků, techniků a ostatního podpůrného personálu v rozsahu nezbytném pro účely projektu.
 • Náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů, v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účel projektu.
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržním podmínek a rovněž náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely projektu.
 • Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.

Finanční kritéria

 • Plánovaná alokace výzvy – 2 000 000 000 Kč.
 • Minimální příspěvek - 1 mil. Kč.
 • Maximální příspěvek - 100 mil. Kč.
 • Forma podpory - dotace.

Intenzita podpory - průmyslový výzkum:

 • Malý podnik – 70 %.
 • Střední podnik – 60 %.
 • Velký podnik – 50 %.

Intenzita podpory - průmyslový výzkum v případě účinné spolupráce:

 • Malý podnik - 80 %.
 • Střední podnik - 75 %.
 • Velký podnik - 65 %.

Intenzita podpory - experimentální výzkum:

 • Malý podnik – 45 %.
 • Střední podnik – 35 %.
 • Velký podnik – 25 %.

Intenzita podpory - experimentální vývoj v případě účinné spolupráce:

 • Malý podnik - 60 %.
 • Střední podnik - 50 %.
 • Velký podnik - 40 %.

Účinnou spoluprací se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí jeho rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb.

Specifika a omezení

Cílová území:

 • Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 • Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice („ITI“) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedených schválených integrovaných strategií (pro účely dalšího sledování ze strany Řídícího orgánu OP PIK).

Poznámky

1„Průmyslovým výzkumem“ se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování technologie.

2„Experimentálním vývojem“ se rozumí získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb.

3 „organizací pro výzkum a šíření znalostí“ se rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na výzkum) bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává-li tento subjekt rovněž hospodářské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl.

© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: