EG INVEST Logo

Program Úspory energie

Shrnutí programu

Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické náročnosti budov, využití odpadní energie ve výrobních procesech, instalace OZE pro vlastní spotřebu.

Na co lze žádat

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace.
 • Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED).
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.

Na co nelze žádat

 • Komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.
 • Výzkumné, vývojové a pilotní projekty.
 • Rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov.
 • Revitalizace zchátralých dlouhodobě nevyužívaných objektů spočívající ve zlepšování tepelně technických vlastností budov a instalace nového zdroje vytápění.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru:

 • Množství odstraněných emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci podpořených projektů
 • Snížení emisí CO2

  b) Povinné k naplnění:

 • Snížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů

Kdo může žádat

 • Malé a střední podniky, velké podniky

Typy podporovaných právních forem:

 • Fyzické osoby podnikající dle ŽZ zapsané v OR
 • Veřejná obchodní společnost – v.o.s.
 • Společnost s ručením omezeným – s.r.o.
 • Komanditní společnost – k.s.
 • Akciová společnost – a.s.
 • Družstvo (vyjma Bytového družstva)
 • Výrobní družstvo
 • Zemědělský podnikatel
 • Evropská společnost

Výše dotace a oprávněné výdaje

Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 500 tis. Kč, maximální příspěvek je 250 mil. Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány tyto náklady:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku)
 • Ekologické studie (Energetický posudek)

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.

Finanční kritéria:

 • Rozpočet výzvy – 5 mld. Kč.
 • Forma podpory – dotace.
 • Minimální dotace - 0,5 mil. Kč.
 • Maximální dotace - 250 mil. Kč.
 • Maximální dotace na ekologické studie (Energetický posudek) – 350 tis. Kč
 • Míra podpory – max 50 % malý podnik, 40 % střední podnik, 30 % velký podnik.
 • Míra podpory na Ekologické studie (Energetický posudek): 50 % malý podnik, 40 % střední podnik, 30 % velký podnik.

Specifika a omezení

Územní zaměření:

 • Celá ČR mimo hlavního města Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 
© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: