EG INVEST Logo

Program Marketing

Shrnutí programu

Program je zaměřen na služby pro malé a střední podniky zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy.

Na co lze žádat

 • Usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích.
 • Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, marketingové propagační materiály).

Na co nelze žádat

 • Prostá obnova majetku.
 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.
 • Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.
 • Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru:

 • Výkony
 • Vývoz podpořených podniků

b) Povinné k naplnění:

 • Počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí

Kdo může žádat

 • Malé a střední podniky.

Výše dotace a oprávněné výdaje

Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 200 tis. Kč, maximální příspěvek je 5 mil. Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány tyto náklady:

Účast podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí – max. 15 účastí v rámci projektu (max. 5 účastí/1 rok) – pronájem, zřízení a provoz stánku.

 • Doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, vč. balného a manipulace, v rámci podpořeného projektu této Výzvy, zajišťovaná externím dodavatelem.
 • Marketingové propagační materiály – tvorba propagačních materiálů v cizích jazycích (výdaje jsou způsobilé v případě, že byla realizována účast na veletrzích a výstavách v zahraničí v podpořeném projektu této Výzvy).

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.
 • Organizace vlastních výstav, veletrhů a prezentací.
 • Propagační materiály pouze v českém jazyce.
 • Služby a produkty agentury CzechTrade.
 • Návodky, technické popisy, ceníky, vizitky, firemní obálky a jiné tiskoviny, poštovné, ubytování, cestovné, stravné, osobní výdaje apod.
 • Výdaje na povinnou publicitu projektu.

Finanční kritéria:

 • Rozpočet výzvy – 300 mil. Kč.
 • Forma podpory – dotace.
 • Míra podpory – max. 50 % celkových způsobilých výdajů.
 • Výše dotace – min. 200 tis. Kč, max. 5 mil. Kč.
 • Podpora dopravy výstavních exponátů, vč. balného a manipulace je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis, max. 150 tis. Kč na jeden konkrétní veletrh nebo výstavu v zahraničí.
 • Podpora tvorby marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav je poskytována ve výši maximálně 50 % způsobilých výdajů v režimu de minimis., max. 50 tis. Kč při účasti na jednom konkrétním veletrhu nebo výstavě v zahraničí. Poskytnutí podpor na tvorbu marketingových propagačních materiálů je vždy podmíněno poskytnutím podpory na účast MSP na veletrzích a výstavách v zahraničí, resp. jejich účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí.

Specifika a omezení

Cílové území:

Celá ČR mimo hlavního města Prahy.

 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 
© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: