EG INVEST Logo

OPŽP

Operační program Životní prostředí umožňuje čerpat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti na projekty v oblasti ochrany životního prostředí. V druhém programovém období 2014-2020 nabízí žadatelům celkem 2,75 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

Pro období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí:

1. zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,

2. zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,

3. odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,

4. ochrana a péče o přírodu a krajinu,

5. energetické úspory.

 

© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: