EG INVEST Logo

Program Partnerství znalostního transferu

Shrnutí programu

Program je zaměřen na posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení vý- zkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem programu je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.

Program je zaměřen na vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Na co lze žádat

 • Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (Znalostní organizace)1 za účelem transferu znalostí2, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia (Asistent znalostního transferu) přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

 • Zlepšení výrobních procesů.
 • Vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb.
 • Zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Na co nelze žádat

 • Smluvní výzkum.
 • Poradenská činnost.
 • Výrobní aktivity

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru:

 • Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi.

b) Povinné k naplnění:

 • Počet realizovaných transferů technologií a znalostí do praxe.

Kdo může žádat

 • Malý a střední podnik.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí (dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací).

Výše dotace a oprávněné výdaje

Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 500 tis. Kč, maximální příspěvek je 3,5 mil. Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány tyto náklady:

 • Pro MSP: hardware a sítě, software a data, stroje a zařízení, mzdy a pojistné, cestovné.
 • Pro znalostního partnera: mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím, databázím, semináře.
 • Znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé (režijní) náklady paušální sazbou ve výši až 15 % rozpočtové položky Mzdy a pojistné (nezahrnuje mzdy a pojistné MSP). Způsobilé výdaje pro nepřímé náklady jsou: osobní náklady administrativních pracovníků, náklady na využití univerzitních zařízení, účetnictví, telefonní poplatky, síťové dodávky, spotřební materiál, náklady na pořádání pracovních setkání, povinná publicita.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů. ? Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing. Finanční kritéria:
 • Rozpočet výzvy – 300 mil. Kč.
 • Forma podpory - dotace. V případě MSP bude dotace poskytována pouze v režimu de minimis. ? Minimální rozpočet projektu – 500 tis. Kč.
 • Maximální rozpočet projektu – 3,5 mil. Kč.
 • Intenzita podpory - 70 % (de minimis).

Územní zaměření projektu:

 • Celá ČR kromě hlavního města Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 • Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice („ITI“) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedených schválených integrovaných strategií (pro účely dalšího sledování ze strany Řídícího orgánu OP PIK).

Poznámky

1„Znalostní organizace“ je veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR. Znalostní organizace je zodpovědná za zaměstnání Asistenta znalostního transferu pro účely projektu a poskytování odborné podpory Asistentovi a podniku při realizaci projektu. Pro účely plnění těchto povinností znalostní organizace uvolní akademického pracovníka v minimálním rozsahu poloviny pracovní doby jednoho pracovního dne týdně.

2„Znalostním transferem“ se pro účely této výzvy rozumí přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku. Efektivní transfer v sobě musí zahrnovat adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití v podniku a jeho podnikatelských záměrech. Efektivní transfer dále musí zahrnovat osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech.

© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: