EG INVEST Logo

Program Potenciál

Shrnutí programu

Program je zaměřen na založení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací a provoz těchto center (v případě malých a středních podniků). Žadateli mohou být podniky všech velikostí.

Na co lze žádat

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra.
 • U MSP (malé a střední podniky) jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.

Na co nelze žádat

 • Prostá obnova majetku.
 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.
 • Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.
 • Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru:

 • Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace.
 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech.
 • Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy.
 • Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

b) Povinné k naplnění:

 • Počet nových, rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť podniků.

Kdo může žádat

Malé a střední podniky, velké podniky

Výše dotace a oprávněné výdaje

Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 2 mil. Kč, maximální příspěvek je 75 mil. Kč/150 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány tyto náklady:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení nezbytného pro vybavení centra pro VaV). Na nákup pozemků a budov zpracuje Řídící orgán vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem dotace, způsobilé výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku, resp. ceny kupní, resp. výše znaleckého posudku předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude nižší.
 • Výdaje na pořízení pozemků, budov, strojů a jiného zařízení jsou způsobilé za podmínek, že se jedná o odepisovatelná aktiva. V případě pořízení majetku spadajícího do ostatního nezbytného dlouhodobého hmotného majetku, musí subjekty, které nesplňují definici MSP, pořídit majetek, který je nový (nebyl odepisován). Poskytovatel bude v rámci pořízení strojů a zařízení považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (v případě, kde se nejedná o unikátní technologie a je možné provést porovnání obvyklých cen na trhu).
 • Poskytovatel bude v rámci pořízení staveb/stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná žádost projektu. V této souvislosti je příjemce povinen k Plné žádosti předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.
 • Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku7 jsou způsobilé za předpokladu, že tento dlouhodobý nehmotný majetek splňuje následující podmínky:
  • musí být využíván výlučně v místě realizace projektu uvedeném v Podmínkách poskytnutí dotace,
  • musí se jednat o majetek nový (dosud neodepisovaný) – platí pouze pro podniky nesplňující definici MSP, o musí se jednat o odepisovatelná aktiva zařazená do majetku Příjemce podpory a evidovaná po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu,
  • musí být pořízen od třetích stran nespřízněných s kupujícím za tržních podmínek,
  • do způsobilých výdajů lze zahrnout náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku pouze do výše 50 % celkových způsobilých investičních výdajů na projekt – platí pouze pro podniky nesplňující definici MSP.
  • na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku zpracuje Řídící orgán vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem dotace, způsobilé výdaje na po řízení budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku, resp. ceny kupní, resp. výše znaleckého posudku předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude nižší.
 • Výdaje na vybrané provozní (neinvestiční) náklady (osobní náklady, služby poradců, expertů a studie) jsou způsobilé pouze pro MSP. Poskytovatel bude v rámci provozních nákladů považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu. Náklady na povinnou publicitu projektu jsou způsobilé pouze tehdy, pokud naplňují znaky povinné publicity uvedené v pravidlech určených správcem programu.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.

Finanční kritéria:

 • Plánovaná alokace výzvy – 1 500 000 000 Kč.
 • Forma podpory - dotace.
 • Minimální příspěvek - 2 mil. Kč.
 • Maximální příspěvek - 150 mil. Kč.
 • Míra podpory - max. 50 %.

Specifika a omezení

Cílová území:

 • Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 • Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice („ITI“) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedených schválených integrovaných strategií (pro účely dalšího sledování ze strany Řídícího orgánu OP PIK).
 
© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: