EG INVEST Logo

Program Školicí střediska

Shrnutí programu

Program je zaměřen na výstavbu, pořízení a rekonstrukce školících center, modernizaci prostor pro vzdělávání a pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek a pořízení vzdělávacích programů. Žadateli jsou malé a střední podniky.

Na co lze žádat

 • Výstavba nových školících center.
 • Rekonstrukce stávajících školících center.
 • Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školící pomůcky atd.
 • Pořízení vzdělávacích programů.
 • V rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku.

Na co nelze žádat

 • Pořízení, výstavba či rekonstrukce prostor, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. část dne slouží místnost ke školení a část dne slouží pro výrobu či administrativní činnost).
 • Pořízení vybavení, které ke školení a vzdělávání slouží jen částečně (např. nákup IT techniky, na které se realizuje školení a jinak slouží pro administrativní/výrobní účely žadatele).
 • Realizace vzdělávacích aktivit mimo rámec křížového financování.
 • Pořízení pozemků a budov.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru:

 • Celkový počet účastníků.

b) Povinné k naplnění:

 • Nové kapacity pro školení a odborné vzdělávání MSP.

Kdo může žádat

 • Malé a střední podniky.

Hodnocení projektů

 • Agentura Czechinvest dle kritérií přijatelnosti (binární ANO/NE).
 • Hodnotitelé dle výběrových kritérií a posudků (2 interní hodnotitelé).
 • Souhrnný výběr projektů provede výběrová komise.
 • Na základě závěru výběrové komise vydá rozhodnutí o poskytnutí dotace řídící orgán OP PIK, tj. poskytovatel dotace (Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Výše dotace a oprávněné výdaje

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány tyto náklady:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zaří zení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání). Poskytovatel bude v rámci pořízení stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná žádost projektu. V této souvislosti je příjemce povinen k Plné žádosti předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek (školicí programy, software a data). Výdaje na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku jsou způsobilé za předpokladu, že tento dlouhodobý nehmotný majetek splňuje následující podmínky:
  • musí být využíván výlučně v místě realizace projektu uvedeném v Podmínkách poskytnutí dotace,
  • musí se jednat o majetek nový (dosud neodepisovaný),
  • musí se jednat o odepisovatelná aktiva zařazená do majetku Příjemce podpory a evidovaná po dobu 5 let od data ukončení realizace projektu,
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek. Poskytovatel bude v rámci pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.
 • Služby školitelů (pouze v případě křížového financování). Poskytovatel bude v rámci služeb školitelů považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Stavební práce zasahující mimo vnější část budovy, ve které bude umístěno školicí středisko (úpravy pozemků, příjezdová komunikace, parkovací plochy, oplocení), kromě nezbytných přípojek kanalizace, vodovodů, elektřiny, plynu či dalších nezbytných médií.
 • Výdaje na nákup pozemků a budov.
 • Předměty dekorativní povahy, vybavení nádobím a dalšími drobnými věcmi (např. fixy, lampičky atd.).
 • Výdaje na nákup know-how.
 • Výdaje na pořízení e-learningu.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.

Finanční kritéria:

 • Plánovaná alokace výzvy - 500 mil. Kč.
 • Forma podpory - dotace.
 • Minimální výše dotace - 500 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace - 5 mil. Kč.
 • Intenzita podpory projektů MSP zaměřených na výstavbu a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školících center, modernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školících prostor včetně školících pomůcek, vzdělávacích programů, které jsou nezbytné k zahájení činnosti, je maximálně 50 % způsobilých výdajů

V případě podpory vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory vzdělávacího projektu přesáhnout:

 • 50 % způsobilých výdajů pro malé podniky, max. 100 tis. Kč
 • 50 % způsobilých výdajů pro střední podniky, max. 200 tis. Kč

Specifika a omezení

Cílové území:

 • Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 • Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice („ITI“) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedených schválených integrovaných strategií (pro účely dalšího sledování ze strany Řídícího orgánu OP PIK).
 
© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: