EG INVEST Logo

Program Nemovitosti

Shrnutí programu

Program je zaměřen na projekty, jejichž realizací dojde k rekonstrukci brownfieldu na podnikatelský objekt (revitalizace plochy pro vlastní podnikání, rekonstrukce objektu). Žadateli jsou malé a střední podniky.

Na co lze žádat

Podporována bude modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty. V rámci programu bude možné podpořit investice do stavebních úprav včetně demolice původních staveb a výstavby novostaveb. Podporované projekty jsou rozděleny na následující typy projektů:

 • Projekt revitalizace plochy pro vlastní podnikání - projekt, jehož realizací vzniknou investičně připravené plochy v rámci výstavby nové plochy pro vlastní podnikání nebo jehož realizací dojde ke zvýšení kvality nebo využitelnosti ploch stávající podnikatelské zóny.
 • Projekt rekonstrukce objektu - projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo brownfieldu na podnikatelský objekt.

Na co nelze žádat

Nebudou podporovány investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby.

 • Výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. na zelené louce.
 • Výdaje na odstranění ekologických zátěží na projektem dotčených nemovitostech.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru:

 • Počet firem využívajících novou nebo modernizovanou infrastrukturu pro podniknání.

b) Povinné k naplnění:

 • Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru zemědělského půdního fondu

Kdo může žádat

 • Malý a střední podnik, který prokáže vlastnická nebo jiná práva k nemovitosti a zároveň je jejím uživatelem, jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu.

Výše dotace a oprávněné výdaje

Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 1 mil. Kč, maximální příspěvek je 200 mil. Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány tyto náklady:

 • Dlouhodobý hmotný majetek, zejména nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov. Na nákup pozemků a budov zpracuje Řídící orgán vlastní oponentní znalecký posudek k posudku povinně předkládanému příjemcem dotace, způsobilé výdaje na nákup budou uznatelné maximálně do výše tohoto posudku, resp. ceny kupní, resp. výše znaleckého posudku předloženého příjemcem, podle toho, která hodnota bude nižší. Poskytovatel bude v rámci pořízení staveb/stavebních prací považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS pro daný rok, v němž byla podána Plná žádost projektu. V této souvislosti je příjemce povinen k Plné žádosti předložit podrobný naceněný položkový rozpočet stavebních prací plánovaných k realizaci v rámci projektu. Pokud cena za stavební práce bude vyšší, než uvádějí normativy pro ocenění stavebních prací (ÚRS), budou tyto výdaje kráceny na hodnotu odpovídající normativům.
 • Další náklady související se stavbou, které budou zahrnuty do dlouhodobého hmotného majetku (zejména služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu). Poskytovatel bude v rámci dalších nákladů souvisejících se stavbou považovat tyto za způsobilé pouze do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.

Finanční kritéria:

 • Plánovaná alokace výzvy – 1 500 000 000 Kč.
 • Forma podpory - dotace.
 • Míra podpory - 45 % malý podnik, 35 % střední podnik.
 • Výše dotace - 1 - 200 mil. Kč.
 • V případě podpory revitalizace zóny: max. 300 Kč/m2 podnikatelské zóny
 • V případě podpory rekonstrukce objektu min. 500 m2 podlahové plochy po realizaci projektu:
  • max. 3000 Kč/m3 obestavěného prostoru (světlá výška pod 6 m)
  • max. 1500 Kč/m3 obestavěného prostrou (světlá výška nad 6 m)

Specifika a omezení

Cílové území:

 • Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 • Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice („ITI“) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedených schválených integrovaných strategií (pro účely dalšího sledování ze strany Řídícího orgánu OP PIK).
 
© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: