EG INVEST Logo

Program Inovace

Shrnutí programu

Program je zaměřen na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb, inovace firemních procesů, způsobů prodeje a na ochranu práv průmyslového vlastnictví. Žadateli jsou podnikatelské subjekty.

Na co lze žádat

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Na co nelze žádat

 • Projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje.
 • Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie či snižování energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace.
 • Projekty řešící prostou obměnu výrobku, technologií, strojů a zařízení nebo racionalizaci (modernizaci) výroby.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru:

 • Tržby podpořených podniků v důsledku zavedené inovace.
 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech.
 • Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy.
 • Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi.
 • Počet podniků, které dostávají podporu pro účely uvádění nových výrobků na trh.
 • Počet podniků, které dostávají podporu pro účely zavádění výrobků nových pro podnik.

  b) Povinné k naplnění:

 • Počet zavedených inovací.

  Kdo může žádat

 • Podnikatelské subjekty, zejména MSP.

Výše dotace a oprávněné výdaje

Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 1 mil. Kč, maximální příspěvek je 100 mil. Kč/200 mil. Kč v hospodářsky problémových regionech a územích s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány tyto náklady:

 • Projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti.
 • Pořízení staveb/stavebních prací do úrovně hodnoty cen stavebních prací dle katalogů ÚRS
 • Technologie.
 • Software a data.
 • Práva k užívání duševního vlastnictví.
 • Certifikace produktů.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.
 • Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací.

Finanční kritéria:

 • Plánovaná alokace výzvy - 4 mld. Kč.
 • Forma podpory - dotace.
 • Minimální příspěvek - 1 mil. Kč.
 • Maximální příspěvek - 200 mil. Kč.
 • Intenzita podpory: malý podnik – 45 %, střední podnik – 35 %, velký podnik – 25 %.

Specifika a omezení

Územní zaměření:

 • Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 • Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice („ITI“) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedených schválených integrovaných strategií (pro účely dalšího sledování ze strany Řídícího orgánu OP PIK).
 • U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví je pro určení místa realizace projektu rozhodující sídlo příjemce dotace, případně adresa pracoviště (provozovny) příjemce dotace, v rámci jehož činnosti předmět ochrany průmyslového vlastnictví vznikl.
 
© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: