EG INVEST Logo

Program Technologie

Shrnutí programu

Cílem výzvy programu Technologie pro mikropodniky je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících mikropodniků, přispívajících rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti.

Na co lze žádat

 • Realizace podnikatelských záměrů nových mikropodniků s podnikatelskou historií max. 3 roky1 , a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.

Na co nelze žádat

 • Prostá obnova majetku.
 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami.
 • Aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým.
 • Výrobní aktivity.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru:

 • Přidaná hodnota MSP
 • Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích
 • Počet nově vytvořených pracovních míst - ženy

b) Povinné k naplnění:

 • Počet instalovaných technologií

Kdo může žádat

 • Podnikající fyzická i právnická osoba splňující definici mikropodniku.

Výše dotace a oprávněné výdaje

Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 100 tis. Kč, maximální příspěvek je 225 tis. Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány tyto náklady:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) - nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Drobný hmotný a nehmotný majetek.
 • Provozní výdaje.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Náklady na pořízení jakéhokoliv druhu dopravního prostředku certifikovaného k provozu na veřejných komunikacích, vodních cestách a v letecké dopravě.
 • Repasované stroje a zařízení.
 • Náklady na publicitu.
 • Leasing.

Finanční kritéria:

 • Rozpočet výzvy – 250 mil. Kč.
 • Forma podpory – dotace, režim de minimis.
 • Míra podpory – max. 45 %.
 • Minimální výše dotace – 100 tis. Kč.
 • Maximální výše dotace – 225 tis. Kč.

Hodnocení projektu

Druh výzvy – průběžná.

Model hodnocení – jednokolový:

 • 1. kolo – hodnocení plných žádostí

Specifika a omezení

Cílové území:

 • Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 • Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice („ITI“) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedených schválených integrovaných strategií (pro účely dalšího sledování ze strany Řídícího orgánu OP PIK).

Poznámky

1 Za splnění podmínky nového a začínajícího podnikatele se bere i aplikace pravidla druhé šance – tj. pokud žadatel aktivně nepodnikal tři roky před zahájením současné podnikatelské činnosti.

© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: