EG INVEST Logo

Program Spolupráce

Shrnutí programu

Cílem programu je rozvoj inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí – jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Posilování vzájemných vazeb na regionální, neregionální a meziregionální úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace.

Program je zaměřen na podporu klastrů (kolektivní výzkum, sdílená infrastruktura, internacionalizace klastru, rozvoj klastrové organizace).

Na co lze žádat

a) Kolektivní výzkum – projekty musí splňovat podmínky stanovené v definici kolektivního a předkonkurenčního výzkumu. Žadatel u každého návrhu projektu musí doložit alespoň 3 (resp. 5 u projektů se způsobilými výdaji nad 15 mil. Kč) potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. Projekty musí být řešeny ve spolupráci s výzkumnými a vývojovými pracovišti1 formou zadání smluvního výzkumu. Podporována je také realizace projektů kolektivního výzkumu v rámci mezinárodní sítě Cornet.

b) Sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. c) Internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. d) Rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlep- šení spolupráce, sdílení znalostí marketing, networking, apod.

Kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Vý- sledky projektu jsou vždy využitelné více podniky, které na jejich základě mohou vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby. Projekty kolektivního výzkumu musí splňovat následující podmínky:

 • Jedná se o společné projekty klastru v souladu s odvětvovým zaměřením nebo technologickou oblastí členských podniků.
 • Projekty mají před konkurenční charakter.
 • Výsledky jsou využitelné především malými a středními podniky a představují pro ně ekonomický přínos.
 • Klastr poskytne výsledky všem zájemcům za běžných nediskriminujících podmínek. Není povoleno exkluzivní využití výsledků pro jednoho nebo více subjektů.

Předkonkurenční výzkum – průmyslový výzkum a experimentální vývoj, jehož výsledky nevytvářejí jednostrannou konkurenční výhodu pro jednotlivé firmy. Experimentální vývoj jako základ nových nebo výrazně zlepšených produktů a procesů splňuje předkonkurenční kritéria, pokud jeho výsledky neobsahují diskriminující bariéry pro jejich širší využití. Vytvoření funkčního modelu pro účely předvedení a ověření je kompatibilní s předkonkurečními kritérii. Podporovanou aktivitou není vytvoření prototypu, který může být přímo převeden do výroby.

Na co nelze žádat

 • Aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh.
 • Projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem.
 • Aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí a to podporou přímo vázanou na množství vývozu nebo spojenou se založením a fungováním distribuční sítě nebo jinými běžnými výdaji souvisejícími s vývozními aktivitami, a dále s podporou podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží.

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

a) Povinné k výběru:

 • Mezinárodní projekty výzkumu a vývoje
 • Počet nových výzkumných pracovníků v podporovaných subjektech
 • Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – ženy
 • Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi

b) Povinné k naplnění:

 • Společné projekty VaVaI
 • Společné projekty v oblasti rozvoje a internacionalizace

Kdo může žádat

 • Klastr složený minimálně z 15 na sobě nezávislých členů.
 • Alespoň 60 % členů klastru musí být tvořeno malými a středními podniky.
 • Členem klastru musí být alespoň jedna organizace pro výzkum a šíření znalostí2

Výše dotace a oprávněné výdaje

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje jsou považovány tyto náklady:

 • Pro aktivitu a):
  • Osobní náklady, externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji (smluvní výzkum, konzultační služby, patenty, poznatky), dodatečné režijní a provozní náklady.
  • Zakázky na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nelze zadat personálně ani ekonomicky propojené osobě.
  • Výdaje pro tuto aktivitu jsou způsobilé pouze za podmínky, že projekt či jeho podpořená část zcela spadá do kategorie průmyslového výzkumu, resp. experimentálního vývoje. Výdaje musí být přiřazeny ke konkrétním kategoriím výzkumu a vývoje.
 • Pro aktivitu b):
  • Nákup staveb, technické zhodnocení staveb, stroje a zařízení, hardware a sítě, software a data, práva duševního vlastnictví, nájem.
 • Pro aktivitu c):
  • Mzdy a pojistné, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagace, semináře, konference, přístup k informacím, databázím.
 • Pro aktivitu d):
  • Mzdy a pojistné, cestovné, marketing a propagace, semináře, konference, přístup k informacím, databázím, nájem, správa zařízení klastru, materiál.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.
 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.
 • Splátky půjček a úvěrů.
 • Sankce a penále.
 • Výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.
 • Leasing.

Finanční kritéria:

 • Rozpočet výzvy – 500 mil. Kč.
 • Forma podpory - dotace.
 • Minimální příspěvek - 500 tis. Kč.
 • Maximální příspěvek pro aktivitu a) – 16 mil. Kč pro excelentní / 11 mil. Kč pro rozvinuté klastry.
 • Maximální příspěvek pro aktivitu b) – 15 mil. Kč pro excelentní / 10 mil. Kč pro rozvinuté klastry.
 • Maximální příspěvek pro aktivitu c), d) – 5 mil. Kč pro excelentní / 4 mil. Kč pro rozvinuté / 3 mil. Kč pro nezralé klastry.
 • Intenzita podpory pro aktivitu a) – max. 45 % pro malé podniky, 35 % pro střední podniky.
 • Intenzita podpory pro aktivity b), c), d) – max. 50 %.

Specifika a omezení

Cílové území:
 • Území České republiky, mimo území hl. m. Prahy.
 • Rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti není sídlo žadatele, ale skutečné místo realizace projektu = skutečné místo dopadu realizovaného projektu z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu.
 • Prioritně hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti.
 • Projekt bude posuzován také z hlediska své případné vazby na integrovanou strategii v rámci tzv. integrované územní investice („ITI“) realizované v ČR v letech 2014–2020 v následujících metropolitních oblastech: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, aglomerace Ústecko – Chomutovská, Olomoucká a Hradecko – Pardubická. Žadatel v žádosti uvede, zda předkládaný projekt vychází z některé z uvedených schválených integrovaných strategií (pro účely dalšího sledování ze strany Řídícího orgánu OP PIK).

Poznámky

1„Výzkumným a vývojovým pracovištěm“ se pro účely této výzvy rozumí organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, a dále podnikatelské subjekty s výzkumnými kapacitami.

2„Organizací pro výzkum a šíření znalostí“ se rozumí subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na vý- zkum) bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává-li tento subjekt rovněž hospodář- ské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito činnostmi vést oddělené účetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům, jichž dosáhl.

© EG INVEST s.r.o.
Tel.: 608 237 677 | Email: